کارخانه

تله فریم در یک کارخانه می تواند اطلاعات درست و حیاطی را از طریق نمایشگر های نصب شده نزدیک به خطوط مونتاژ یا مناطق استراحت کارکنان و کارگران، به آن ها ارائه نماید. در محیط های کارخانه ای، که ماشین آلات پر سر و صدا سیستم های صوتی را در خود غرق می کنند، می توان از تله فریم و نمایشگرهای مجهز به آن استفاده نمود تا ارتباط موثرتری با کارگران برقرار کرد.
نمایش ساده و گرافیکی فرایندهای کاری و مسائل ایمنی، مراقبت های بهداشتی مورد نیاز، اعلام خبرهای اضطراری و فوری، اعلام مواقع خطر و آتش سوزی و سایر اطلاعات مورد نیاز برای نمایش و آموزش را می توان از طریق تله فریم به موقع در اختیار کارگران و کارمندان یک کارخانه قرار داد.