ابزار ها و راهکارها

تله فریم به عنوان یک راهکار و نه یک ابزار. انجام نیازسنجی محتوایی و تولید محتوای منــاسب نمایشــگرهای دیجیتــالی یکی از قدم های مهم برای راه انــدازی یک پروژه موفق بر پایه تلــویزیون های تعاملـی مـی باشد. که اگـر به شـکل درستـی انجـام نگــردد مــوفقیت پــروژه را، زیر سـوال خواهد برد. تیم تخصصی تولید محتوای ما، با در نظر گرفتن دغدغه های مشتــریان و البته مخاطبین هر فضـا، محتوایی تــاثیر گذار را در جـهت رسیدن به اهـداف سـازمان تـولید و ارائه می نماید، که هم از لحاظ محتـوایی با مفهوم، کاربردی و در راستای اهـداف سـازمان بوده و هم از نظـر گرافیـکی به انــدازه کافـی جــذاب باشد، تا توانایی جلب توجه مخاطبین را داشته باشد. تهیه، ارائه دسته بندی و بخش بندی محتوای مفید با درجه اولویت بنـدی، نوع محتوای مورد نیاز برای هر بخش، طراحی بخش های گرافیکی و ...، از جمله خدماتیست که تله فریم را از یک ابزار به یک راهکار تبدیل می نماید.